06 235 77 533

Coaching

“Om op een nieuw spoor te komen zul je eerst moeten ontsporen.”

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert. Coaching kan ingezet worden op alle leefgebieden van een persoon. Zijn prive, werk of vrijetijdsbesteding. Coaching is praktisch gericht met als doel inzicht te krijgen in bestaande patronen en mogelijkheden.

De coach werkt onder andere met de volgende methodieken:

Vanuit de visie van MBTI, De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is ’s werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst, waarmee je jezelf beter leert kennen. Het instrument is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl G. Jung over psychologische types. Het beschrijft de voorkeuren van iemand op vier dimensies:

Ervarend leren,

Definitie Ervarend Leren: Ervarend leren omschrijven we als: het creëren van een methodisch opgezette leersituatie, waarin mensen concrete en intense ervaringen opdoen, die na reflectie over deze ervaringen leiden tot verandering in gedrag op meerdere leefgebieden.

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht Werken is een effectieve en praktische aanpak voor positieve verandering bij individuen, teams en organisaties. De krachtige resultaten verklaren de snelle groei van deze methodiek. Een kenmerkende uitspraak: ‘Als iets werkt, doe er meer van. Werkt het niet, doe iets anders.’ Deze manier van benaderen en begeleiden gaat ervan uit dat de hulpbronnen en vermogens om tot de oplossing te komen zich altijd in de mens of de organisatie zelf bevinden. De focus ligt op oplossingen in plaats van op problemen, op de toekomst in plaats van op het verleden en op wat goed gaat in plaats van op wat fout gaat.

Talentenopstelling

Een talentenopstelling is een krachtige methode om jouw persoonlijke talenten zichtbaar te maken. Het is een manier om informatie te verzamelen over de talenten die in jou aanwezig zijn. Je krijgt inzicht in de manier waarop je jouw kwaliteiten inzet. En doordat je bewust wordt van de werking ervan, krijg je de mogelijkheid daar keuzes in te maken en er sturing aan te geven. De coach werk vooral klant gericht door zich aan te sluiten bij dat wat de klant nodig heeft en wat werkt voor de klant.